تفاوت میان مرور سیستماتیک کاکرین از مداخلات و مطالعه مروری صحت تست تشخیصی کاکرین چیست؟

What is the difference between a Cochrane systematic review of interventions and a Cochrane diagnostic test accuracy review?

مرورهای سیستماتیک کاکرین از مداخلات (intervention reviews) و مرور صحت (accuracy) تست تشخیصی کاکرین (diagnostic test accuracy; DTA) دو نوع مرور سیستماتیک هستند.

آنها دارای ویژگیهای زیر هستند:

  • هدف آنها پاسخ دادن به یک سوال خاص از حیطه مراقبت سلامت است تا به افراد کمک کنند بر اساس شواهد بهروز شده از تحقیقات تصمیم بگیرند. 
  • آنها به دنبال تمام مطالعات مرتبط برای پاسخ به سوال مطالعه مروری هستند.
  • آنها به ارزیابی قابلیت اطمینان (reliability) مطالعات میپردازند.
  • آنها نتایج را خلاصه میکنند تا تصویری را از مجموعه شواهد موجود ارائه دهند. 
  • آنها سیستماتیک هستند زیرا شواهد را به روشی سیستماتیک، و بر اساس روشهای از پیش تعیین شده و منتشر شده، جستوجو و آنالیز میکنند.

مطالعات مروری مداخله

مطالعات مروری مداخله به دنبال پاسخ به سوالاتی در مورد اثربخشی مداخلات مراقبت سلامت (داروها، درمانها یا سیاستها) بر افرادی هستند که آنها را دریافت میکنند. برای مثال: «طب سوزنی در درمان افسردگی تا چه اندازه موثر است؟»؛ یا «چه درمانی در مدیریت بالینی پسوریازیس بیشترین اثربخشی را دارد؟» برای پاسخ به چنین سوالاتی، نویسندگان مطالعات مروری مداخله، مواردی را شناسایی میکنند که یک مداخله را با مداخله دیگر، مداخله غیرفعال (دارونما (placebo))، یا عدم انجام مداخله مقایسه میکنند. بسته به تعداد و قابلیت اطمینان مطالعات شناسایی شده، مطالعات مروری مداخله ممکن است اطلاعاتی را در مورد اینکه مداخله موثر است یا خیر، یا اینکه پیش از اینکه بتوانیم نتیجهگیری کنیم به شواهد بیشتری نیاز داریم یا خیر، ارائه دهند. آنها ممکن است تشخیص دهند که مداخله برای چه کسانی بهترین کارایی را دارد، کدام نسخه از درمان بهترین عملکرد را بر جای میگذارد، آیا گزینه دیگری به همان اندازه موثر است یا خیر، و اینکه باعث ایجاد عوارض ناخواسته میشود یا خیر. 

مطالعات مروری DTA

این دسته از مطالعات ارزیابی میکنند که چگونه تستهای تشخیصی (تستهای شاخص (index tests))، یک بیماری یا وضعیت خاص (شرایط هدف) را شناسایی یا حذف میکنند. ما میدانیم که تستهای تشخیصی، حتی زمانی که به درستی انجام شوند، خطاهایی را دارند. دو نوع خطای تست وجود دارد: خطاهای تست مثبت کاذب (false positive test error) (تست شاخص نشان میدهد که شرایط هدف وجود دارند ما در اصل وجود ندارند) و خطاهای تست منفی کاذب (false negative test error) (تست نشان میدهد که شرایط هدف وجود ندارد اما واقعا وجود دارند). مطالعات مروری DTA کاکرین میتوانند انواع تستهای تشخیصی را، از تست آنتیبادی گرفته تا اشعه ایکس، برای هر بیماری یا شرایطی، پوشش دهد. بسیار مهم است که تستهای تشخیصی نتایج دقیقی را ارائه دهند تا افراد بتوانند درمان سریع یا در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه را انجام داده، و از انجام تستهای غیرضروری، درمان و اضطراب، اجتناب کنند.

مطالعات مروری DTA نتایج تمام مطالعات صحت تست موجود را برای تعیین بهترین تخمین ممکن از صحت یک تست شاخص ترکیب میکنند. مطالعات صحت تست اغلب صحت را با استفاده از حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity) گزارش میکنند. 

حساسیت به معنای نسبتی از افرادی است که با تست شاخص به درستی تشخیص داده میشوند. ویژگی به معنای نسبتی از افراد بدون شرایط هدف است که توسط تست شاخص به درستی شناسایی شدهاند. بنابراین، هرچه حساسیت و ویژگی نزدیکتر به ۱۰۰% باشند، عملکرد تست بهتر است.

یک راه جایگزین برای ارائه گزارش از صحت تست، استفاده از ارزش اخباری منفی مثبت و منفی (positive and negative predictive values) است، که به ترتیب به ما در مورد سودمندی یک نتیجه تست شاخص مثبت و یک تست شاخص منفی میگویند - این به بیماران کمک میکند تا بدانند نتایج تست آنها چقدر قابل اعتماد هستند. مقادیر پیشبینی شده (predictive values) به اندازهگیری تعداد نتایج تست شاخص مثبت که مثبت واقعی خواهد بود و تعداد نتایج تست شاخص منفی که منفی واقعی خواهد بود، میپردازند. هر چه مقادیر پیشبینی شده مثبت و منفی به ۱۰۰% نزدیکتر باشند، کارآیی تست بهتر است. 

مطالعات مروری DTA کاکرین به ارزیابی صحت تست میپردازند. یک تست جدید ممکن است برای بیماران مفید باشد زیرا در مقایسه با تستهای موجود، صحت را بهبود میبخشد. از سوی دیگر، یک تست جدید ممکن است صحت مشابهی با تستهای موجود داشته باشد، اما این مزیت را دارد که سریعتر، ارزانتر یا آسانتر انجام شود تا تستها برای بیماران بیشتری در دسترس قرار گرفته و نتایج سریعتر آماده شوند.

بیشتر بدانید:

 

یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲