معرفی کتابچه راهنمای جدید کاکرین برای صحت (accuracy) تست تشخیصی

 

Introducing the new Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracyکاکرین مفتخر است نسخه کامل و جامع  کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک صحت (accuracy) تست تشخیصی  را معرفی نماید. این منبع ارزشمند که برای نویسندگان، ویراستاران، و محققان درگیر در مطالعات مروری کاکرین و ارزیابیهای سیستماتیک صحت تست تشخیصی طراحی شده، راهنمای گستردهای را ارائه میدهد که پیشرفتهترین روشها و بهترین شیوهها را در بر میگیرد. شما چه یک محقق تازهکار باشید یا یک متخصص باتجربه، این کتابچه راهنمای پیشگامانه شما را با جدیدترین روشها و نکات تخصصی آشنا کرده، و به عنوان منبعی ارزشمند برای انجام مرورهای سیستماتیک از تستهای تشخیصی عمل میکند. کتابچه راهنمای مذکور راه را برای انتخابهای آگاهانهتر مراقبتهای سلامت هموار کرده، و ما را به سوی آیندهای سوق میدهد که در آن تاثیر تستهای پزشکی کاملا بهینه و مطلوب شده است.

 

 

Introducing the new Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy

این دومین کتابچه راهنمای کاکرین است، که پس از موفقیت قابل تحسین  کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions)  منتشر میشود. سردبیر کاکرین، کارلا سوآرس-ویزر (Karla Soares-Weiser) از معرفی و ارائه امروز به گرمی استقبال کرد، و معتقد است: «این کتابچه راهنما، افزودهای عالی به مجموعه کتابچههای راهنمای کاکرین بوده و نشان دهنده تلاشی عظیم از سوی جمعی از متدولوژیستها، نویسندگان، و ویراستاران از سراسر کاکرین است. نویسندگان مطالعات سیستماتیک کاکرین و جامعه مبتنی بر شواهد اکنون به راهنماییهای معتبری دسترسی دارند که مهارتها، دانش و استانداردهای نویسندگان مطالعات سیستماتیک صحت تست تشخیصی را در سراسر جهان تقویت میکنند.»

با راهنمایی کارشناسان گروه روشهای غربالگری و تستهای تشخیصی در کاکرین (Cochrane Screening and Diagnostic Tests Methods Group)، این کتابچه راهنما بهطور اندیشمندانهای به سه بخش جامع تقسیم شده است. بخش نخست، رویکردی را در مورد پیچیدگیهای مطالعات مروری کاکرین، به ویژه با تمرکز بر صحت تست تشخیصی ارائه میدهد. در بخش دوم، خوانندگان با مطالعات بررسی صحت تست تشخیصی آشنا میشوند، و شرایطی را بررسی میکنند که ممکن است انجام آنها مناسب باشد. بخش سوم و آخر به روشهای مورد استفاده در مرورهای سیستماتیک صحت تست تشخیصی، ارائه راهنماییهای تخصصی در مورد گردآوری دادهها، ارزیابی خطر سوگیری (bias) برای مطالعات گنجانده شده، و انجام متاآنالیزهای تاثیرگذار میپردازد. این رویکرد کلنگر تضمین میکند که خوانندگان به ابزارهای لازم برای انجام مرور سیستماتیک مجهز شده و سپس با اطمینان یافتههای خود را ارائه میدهند.

Introducing the new Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy

نخستین ویرایش کتابچه راهنما شامل موارد زیر است:

  • مقدمهای بر برنامهریزی انجام مرور کاکرین پیرامون صحت تست تشخیصی، همراه با یک الگوی تکمیلی پروتکل که میتواند توسط نویسندگان کاکرین یا غیر کاکرین استفاده شود.
  • راهنمایی اصلی در مورد آگاهی از تحقیقات اولیه گنجانده شده در مرورهای سیستماتیک صحت تست، تا نویسندگان را قادر سازد در طراحی مرور خود تصمیمات آگاهانه بگیرند، از جمله ارزیابی تستهای پزشکی، طراحی مطالعات صحت تست و درک معیارهای صحت تست.
  • راهنمایی جدید در مورد تعریف سوال مطالعه مروری، پوشش چگونگی ارتباط هدف مرور با جمعیت، تست شاخص و شرایط هدف و معیارهای واجد شرایط بودن مطالعه.
  • پیشرفتهای اساسی در زمینه انجام جستوجو و انتخاب مطالعات، استخراج دادهها و ارزیابی خطر سوگیری و کاربرد آنها در مطالعات وارد شده، که خوانندگان را گام به گام از طریق آنچه که باید در نظر بگیرند و در چه مرحلهای در طول بررسی باید مدنظر داشته باشند، هدایت میکند.
  • راهنمای کاملا جدید در مورد انجام متاآنالیز، فصل بهروز شده درک متاآنالیز را تکمیل میکند، و شامل کد تکمیلی و مجموعه دادههایی است که برای تکمیل آنالیز در نرمافزارهای مختلف به آنها نیاز خواهید داشت.
  • راهنمای بهروز شده در زمینه ارائه یافتهها و نتیجهگیریها.
  • راهنمای جدید برای نوشتن خلاصه مطالعه به زبان ساده، شامل الگویی که میتواند توسط نویسندگان کاکرین یا غیر کاکرین استفاده شود.

کتابچه راهنما توسط تیمی از نویسندگان و ویراستاران، به رهبری ویراستاران ارشد، پروفسور جان دیکس (Professor Jon Deeks) و پروفسور پاتریک ام بوسویت (Professor Patrick M Bossuyt)، در کنار ویراستاران، ماریسکا لیفلانگ (Mariska Leeflang) و یمیسی تاکوئینگی (Yemisi Takwoingi) نگارش شده است. پروفسور پاتریک بوسویت، ویراستار ارشد این کتابچه راهنما، همچنین گفت: «کتابچه راهنمای جدید، بهترین عملکرد فعلی را بر اساس آخرین روشهای تحقیق منعکس کرده، و چنین راهنمای جامعی را برای انجام مرورهای سیستماتیک بررسی صحت تست ارائه میدهد. ما به مشارکتهای جمعی نویسندگان، داوران همتا (peer reviewer) و متودولوژیستها که در طول سالها از دیدگاه و نظرات آنها مطلع بودهایم، بسیار مفتخریم؛ مایلیم از همه آنها تشکر کنیم زیرا بدون آنها نمیتوانستیم این کتابچه راهنما را ایجاد کنیم.»

پروفسور جان دیکس، ویراستار ارشد کتابچه راهنما، گفت: «مطالعات مروری کاکرین در مورد صحت تستهای تشخیصی تاثیر زیادی را در سطح جهانی بر جای میگذارند. این دسته از مطالعات زیربنای بسیاری از دستورالعملهای بالینی را، از جمله دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت، تشکیل میدهند. شواهد کاکرین همچنین فهرست تشخیصی ضروری سازمان جهانی بهداشت (WHO Essential Diagnostics List) را بهروز میکند که بسیاری از زمینههای بیماریهای عفونی را پوشش داده و به نیاز کشورها برای قابل دسترستر کردن و مقرونبهصرفهتر کردن تشخیصهای ضروری پاسخ میدهد. این راهنمای جدید، هم برای نویسندگان جدید و هم برای نویسندگان با تجربه، توانایی ما را برای ایجاد مطالعات مروری بسیار تاثیرگذار تقویت میکند که تفاوت واقعی را در زندگی افراد ایجاد میکنند.»

Introducing the new Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy

این منبع تاثیرگذار (game-changing resource) را از دست ندهید! نسخه آنلاین کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک صحت تست تشخیصی به صورت رایگان در دسترس بوده، و دسترسی فوری به دانش ارزشمند آن در قالب PDF فراهم است. اما برای کسانی که به دنبال افزودن نسخه راحتتری از آن به مجموعه خود هستند، نسخه فیزیکی کتابچه راهنما و کتاب الکترونیکی (E-book) آن نیز موجود است.

یک‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲